Beëindiging gezamenlijke zorginkoop

11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van zorginkoop. Concreet betekent dit dat de inkoop voor 2020 nog gezamenlijk wordt gedaan en dat de drie zorgverzekeraars daarna niet langer in VRZ-verband de zorginkoop zullen gaan oppakken. We lichten dit besluit graag toe.

De afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in de organisatie en uitvoering van gezamenlijke zorginkoop. Helaas is de praktijk weerbarstiger gebleken dan voorzien en is naar voren gekomen hoe lastig het is om ieders belang voldoende te behartigen bij het maken van gezamenlijke inkoopafspraken. Het belang van goede zorginkoop is dusdanig groot dat ervoor is gekozen om vanaf 2021 de inkoop zelf op te gaan pakken. 2020 is dan ook het laatste jaar is dat Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid gezamenlijke zorginkoopafspraken maken onder de vlag van VRZ Zorginkoop.

Wat betekent dit voor inkoopjaar 2020?
Het besluit om te stoppen met de gezamenlijke zorginkoop heeft geen effect op de zorginkoop en het inkoopbeleid voor 2020. VRZ Zorginkoop zal  de zorginkoop uitvoeren namens Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid.

Wat betekent dit voor inkoopjaar 2021 en de jaren daarna?
De komende periode zullen Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid  nadenken over hoe zij verder invulling geven aan de organisatie van hun zorginkoop. Hoe dat er precies uit komt te zien, zullen zij op zo kort mogelijke termijn bekend maken, zoals zij ook uiterlijk in april 2020 hun inkoopbeleid voor 2021 zullen publiceren.

Heeft het besluit om de inkoopsamenwerking te stoppen gevolgen voor gemaakte afspraken?
De (financiële) afhandeling van de inkoopafspraken tot en met 2020 zal ook na 2020 blijven plaatsvinden door het VRZ Shared Service Center dat is belast met de administratieve ondersteuning van de gezamenlijke zorginkoop.
Tevens worden er, waar dat nodig is, voorbereidingen getroffen voor de ontvlechting van de inkoopafspraken. De zorgaanbieders die het betreft zullen na het formaliseren van de inkoopafspraken 2020, medio 2020, geïnformeerd worden over de uitkomst van deze ontvlechting die als basis zal worden gebruikt voor de inkoop 2021. 

Vragen?
Als u nog vragen hebt naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u zich richten tot uw zorginkoper.