Algemeen

Wie is VRZ Zorginkoop?

Hoe kan ik in contact komen met VRZ Zorginkoop?

Ik heb nog geen overeenkomst met VRZ Zorginkoop. Hoe vraag ik een overeenkomst aan?

Als ik een overeenkomst aanvraag, wanneer gaat deze dan in?

In de aanbiedingsbrief staat een datum vermeld waarin het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dit in?

Afgelopen jaar heb ik meerjarige overeenkomst getekend, moet ik nu actie ondernemen voor het nieuwe jaar?

Wat gebeurt er als ik geen zorgovereenkomst sluit met VRZ Zorginkoop?

Welke stappen onderneemt u als u een nieuwe zorgaanbieder bent voordat u een zorgovereenkomst aanvraagt? Of bij wijziging rechtsvorm van uw praktijk?

Waar kan ik een machtiging indienen voor een verzekerde?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Diëtetiek

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2019 aan?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Niet al mijn indirecte tijd voldoet aan de omschrijving zoals deze geldt voor de nieuw prestatie ‘ dieetadvies’. Hoe declareer ik deze indirecte tijd?

Vragen per e-mail

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de looptijd van de zorgovereenkomst?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 aan?

Eerstelijns Verblijf / GRZ

Aan welke zorgprotocollen refereert VRZ Zorginkoop op pagina 4? Wat is volgens VRZ een redelijke verhouding en doorstroom tussen hoog- en laagcomplexe zorg?

Hoe heeft VRZ de ELV tarieven bepaald? Hoe ziet VRZ de financiering van behandeling bij ELV laag complex? De tarieven houden geen rekening met de beschikbaarheid van ELV –bedden. Waarom kiest VRZ hier voor?

Hoe komen de afspraken 2019 tot stand?

Hoe regelen we een ELV opname?

In bijlage 3 eis nr. 15 stelt u dat afspraken over de overdracht van hoog- naar laagcomplexe zorg voorafgaand aan terugkeer naar huis gemaakt worden. Hoe moet dit volgens VRZ Zorginkoop concreet worden toegepast?

In het aanvullend inkoopbeleid van VRZ Zorginkoop wordt geen onderlinge dienstverlening toegestaan waar het de verblijfsfunctie betreft. Wat wordt hiermee precies bedoeld?

In het inkoopbeleid staan in bijlage minimum- en kwaliteitseisen. Bent u bereid deze eis te laten vervallen voor zorgaanbieders die in 2018? wel ELV hebben geleverd, alleen dit niet met VRZ hebben gecontracteerd?

In het inkoopbeleid staat in bijlage 1: De ELV-instelling is verantwoordelijk voor de juiste opname van cliënten en mag uitsluitend ELV-zorg leveren, als de ELV-instelling alle documentatie ontvangen heeft van de indicerende (huis)arts en de beslisboom op basis van het Verenso afwegingsinstrument leidt tot aanspraak op vergoeding van de geleverde ELV-zorg. Vraag: Wat verwacht VRZ Inkoop van de ELV aanbieder in de praktijk, moeten we de beslisboom in het ECD van de cliënt opslaan?

In het inkoopbeleid staat in bijlage 3: Om hoog complexe zorg te mogen leveren moet de eerstelijnszorginstelling een specialist ouderengeneeskunde in kunnen zetten en afspraken maken over overdracht van hoog- naar laagcomplexe zorg voorafgaand aan terugkeer naar huis. Wat wordt hiermee bedoeld?

In het inkoopbeleid worden de voorwaarden ten aanzien van verpleegkundige niveau 4 en 5 in eerste instantie alleen voor palliatief terminale zorg gesteld. In bijlage 2 wordt deze eis opnieuw gesteld, zonder specificatie naar soort ELV. Gelden de eisen voor verpleegkundige niveau 4 en 5 alleen voor palliatief terminale zorg, of ook voor de prestaties ELV hoog complex en ELV laag complex?

Is er vooraf toestemming noodzakelijk?

Is het eigen risico van toepassing op ELV?

Moet de aanbieder op alle locaties Palliatief Terminale Zorg (PTZ) leveren of mogen cliënten worden doorgeleid naar locaties waar die zorg het beste geleverd kan worden?

Op pagina 3 staan de criteria om in aanmerking te komen voor maatwerkafspraken: deze zijn abstract en niet toetsbaar voor de zorgaanbieder. Waarom kiest VRZ Zorginkoop voor deze abstracte criteria?

Voor wie is ELV bedoeld?

Waarom stellen zorgverzekeraars verschillende eisen aan zorgaanbieders?

Waarom wordt de eis gesteld dat een verpleegkundige minimaal niveau 5 moet hebben?

Wat de uitgangspunten zijn voor verdeling van de € 55 miljoen extra gelden die landelijk voor de ELV in 2017 beschikbaar worden gesteld en welke gevolgen dit heeft voor de inkoop 2019?

Wat doet VRZ op het gebied van de coördinatiefunctie?

Wat is ELV?

Wat is het verschil tussen een Zorghotel en het Eerstelijns Verblijf?

Wat valt er niet onder ELV?

Wat zijn de reactietijden voor ELV?

Welke diagnostiek valt onder het tarief ELV? (Zie ook vraag 3)

Wie is eindverantwoordelijk voor de geleverde ELV zorg?

Wie mag verwijzen naar ELV?

Ergotherapie

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2019 aan?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Vragen per e-mail

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Waarom kent VRZ Zorginkoop geen verhoogde vergoeding voor handergotherapie/kinderergotherapie?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 aan?

Farmacie

Hoe kan ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg VRZ Zorginkoop aanvragen?

Namens welke zorgverzekeraars kan ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg ontvangen?

Op welke wijze ontvang ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg?

Kan ik halverwege het jaar instromen op een contract van een apotheekketen of collectief?

Wat zijn de wijzigingen in het beleid Farmacie 2019 t.o.v. 2018?

Ik twijfel of ik in het kernwerkgebied van Eno of Zorg en Zekerheid val?

Ik heb een vraag over de vergoeding van geneesmiddelen?

Waar kan ik de formulieren artsenverklaring en/of apotheekinstructie vinden van producten vallend onder Bijlage 2?

Vallen de geneesmiddelen en zorgprestaties binnen het eigen risico van de verzekerde?

Hoe wordt farmaceutische spoedzorg gecontracteerd?

Fysiotherapie

Wat wordt bedoeld met substitutie van zorg?

Ziet VRZ Zorginkoop de audit van een van de andere zorgverzekeraars als alternatief voor HKZ?

Hoe wordt deze VRZ behandelindex berekend?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomst t.b.v. 2019 te ontvangen?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst fysiotherapie 2019 aan?

Ik heb mijn opleiding tot verbijzonderde fysiotherapie afgerond. Moet ik dit melden?

Ik kan/wil me niet registreren in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF of het Keurmerk Fysiotherapie. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Ik wil een zorgovereenkomst voor de gecombineerde leefstijl interventie aanvragen. Waar kan ik terecht?

Kopen de drie verzekeraars binnen VRZ Zorginkoop de zorg voor alle paramedische verstrekkingen samen in?

Moeten alle medewerkers ook in het CKR van het KNGF of van het Keurmerk Fysiotherapie ingeschreven zijn?

Waarom hanteert VRZ Zorginkoop (nog) niet de methodiek van de nieuwe landelijke behandelindex?

Waarom hanteert VRZ Zorginkoop een behandelindex en spiegelinformatie?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de toeslag voor behandeling op de werkplek niet in?

Waarom ontvang ik als vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk 2 verschillende overeenkomsten voor eerstelijns fysiotherapie van VRZ Zorginkoop?

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

Welke controles voert VRZ Zorginkoop uit op de ingevulde vragenlijsten?

Welke voorwaarden verbindt VRZ Zorginkoop aan het verzorgen van een beweegprogramma?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

GGZ

Hanteert VRZ Zorginkoop een omzetplafond?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met bevoorschotting?

Hoe moet ik handelen (declareren) bij een onterechte verwijzing naar de GBGGZ?

Is er voor de behandeling binnen de GGZ een verwijzing nodig?

Mogen vrijgevestigde zorgaanbieders in de GBGGZ en GGGZ medebehandelaren inzetten?

Wat gebeurt er als een prestatie/DBC doorloopt in het volgende jaar?

Welke beroepsgroepen mogen voor VRZ Zorginkoop optreden als regiebehandelaar?

Welke eisen hanteert VRZ Zorginkoop ten aanzien van de praktijkomvang?

Zijn de producten in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) DBC’s?

Huidtherapie

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2019 aan?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Vragen per e-mail

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de vergoeding voor Huidtherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 aan?

Hulpmiddelen

Toelichting overeenkomst Orthopedische schoenen 2019

Geldt het OVAC tarief per schoen of per paar?

Als ik een ander hulpmiddel wil leveren dan op de prijslijst voorkomt?

Hoe kan ik een zorgovereenkomst hulpmiddelen aanvragen?

Ik ben apotheker/apotheekhoudende huisarts maar heb geen SEMH-certificaat. Kan ik de zorgovereenkomst tekenen?

Ik heb een aanbod gekregen voor een zorgovereenkomst waar ik geen gebruik van wens te maken. Wat moet ik doen?

In de zorgovereenkomsten stomamaterialen, afvoerend incontinentiemateriaal en verbandmiddelen zijn clusterprijzen opgenomen. Wat houdt dit in?

Klopt het dat ik als apotheek(houdende huisarts) meerdere zorgovereenkomsten hulpmiddelen heb ontvangen/getekend?

Mag ik in 2019 aan-, uittrekhulpmiddelen leveren?

Mijn AGB-code is gewijzigd, moet ik iets doorgeven?

Voorheen leverde ik eerst één paar elastische kousen voor de duur van drie maanden, waarna ik twee paar kon leveren.

Vorig jaar tekende een koepel (bv. Pact, NFZ, AHC, SOFA) de zorgovereenkomst voor mij. Klopt het dat ik de zorgovereenkomst(en) hulpmiddelen zelf moet tekenen?

Wat is het beleid rondom GPH-codes/welke GPH-code moet ik gebruiken?

Welke kwaliteitseisen hanteert VRZ Zorginkoop?

Integrale geboortezorg

Wanneer kom je in aanmerking voor een overeenkomst integrale Geboortezorg?

Wat is de procedure voor het aanvragen van een overeenkomst voor integrale Geboortezorg?

Kraamzorg

Welke minimale kwaliteitseisen worden er gesteld voor een overeenkomst Kraamzorg?

Waarom is er voor gekozen om de NZA tarieven niet te volgen voor 2019?

Kan ik nog in bezwaar gaan voor de tarieven kraamzorg 2019?

Ik heb mijn overeenkomst niet binnen het termijn getekend. Kom ik nu nog in aanmerking voor een overeenkomst 2019?

Waarom is er gekozen voor een afslag van 10% voor coöperaties?

Waarom kijkt VRZ Zorginkoop alleen naar het opleiden van BBL-studenten in de kwaliteitsovereenkomst en niet naar BOL-studenten?

Wat is de eigen bijdrage van kraamzorg voor 2019?

Hoe zit het met de inning van de eigen bijdrage van Kraamzorg wanneer ik een overeenkomst heb gesloten?

Kan ik partusassistentie die ik heb verleend in een ziekenhuis of geboortecentrum declareren bij de zorgverzekeraar?

Wat is de vergoeding voor kraamzorg wanneer er geen overeenkomst is gesloten?

Wat betekent het als ik geen overeenkomst sluit met VRZ Zorginkoop?

Logopedie

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Ik ben sinds kort gekwalificeerd en geregistreerd om verbijzonderde logopedie te mogen verlenen. Moet ik dit melden bij VRZ Zorginkoop?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2019 aan?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Vragen per e-mail

Waarom heeft VRZ Zorginkoop het klantervaringsonderzoek niet opgenomen n het inkoopbeleid?

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

Welke controles voert VRZ Zorginkoop uit op de ingevulde vragenlijsten?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 aan?

Mondzorg

Hoe vraag ik een overeenkomst Mondzorg aan?

Voor welke mondzorg kan ik een overeenkomst aanvragen?

Als ik deze overeenkomst teken, is deze dan ook geldig voor mijn collega’s die zorg leveren?

Ik werk voor meerdere praktijken, is deze overeenkomst geldig voor alle praktijken?

Ben ik voor alle tandheelkundige zorg een gecontracteerde zorgverlener wanneer ik een contract afsluit? En is deze dan geldig voor alle aangesloten verzekeraars?

Contracteren jullie ook zorgverlener die niet in Nederland gevestigd zijn?

Hoe weten mijn patiënten dat ik een overeenkomst heb afgesloten?

Doet Eno niet mee met contractering Mondzorg? Want zij worden wel benoemd in de communicatie.

Hoe kan ik de tarieven inzien op de website?

Waarom is de vergoeding van de partiële- en frameprothese niet opgenomen in de overeenkomst?

Ik heb een begroting/Ik heb een vergoedingsvraag.

Mijn nota is niet vergoed volgens de overeenkomst.

Multidisciplinaire zorg

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Benadert VRZ Zorginkoop zelf de aanbieders van Ketenzorg?

VRZ Zorginkoop neemt ‘in beginsel’ de afspraken met de dominante zorgverzekeraar over. Wat betekent dat?

Waarom is het niet toegestaan om per dossier of per jaar afspraken met verschillende dominante zorgverzekeraars te maken?

Waarom moet ik de afspraken voor alle dossiers Ketenzorg en Geïntegreerde eerstelijnszorg tegelijk opsturen?

Waarom zou ik willen dat VRZ Zorginkoop de afspraken die ik met mijn dominante zorgverzekeraar heb gemaakt volgt?

Wanneer wordt er door VRZ Zorginkoop een tegenvoorstel gedaan?

Oefentherapie

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2019 aan?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Vragen per e-mail

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik heb mijn opleiding tot verbijzonderde oefentherapie afgerond. Moet ik dit melden bij VRZ Zorginkoop?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de looptijd van de zorgovereenkomst?

Wat is de vergoeding voor Oefentherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 aan?

Paramedische zorg in instellingen

Mijn instelling wil starten met het aanbieden van paramedische zorg. Hoe gaat VRZ Zorginkoop daarmee om?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

De paramedicus kan/wil zich niet registreren in het CKR of het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet mijn organisatie doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

De tariefbijlage vermeldt andere declaratiecodes dan voorgaande jaren. Hoe komt dit?

Mijn instelling wil starten met het aanbieden van Paramedische zorg. Hoe gaat VRZ Zorginkoop daarmee om?

Wat is de vergoeding voor Paramedische zorg in Instellingen indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Welke zorgaanbieders komen in aanmerking voor een zorgovereenkomst Paramedische zorg in instellingen?

Reguliere huisartsenzorg

Waarom zou ik willen dat VRZ Zorginkoop de afspraken volgt, die ik met mijn dominante zorgverzekeraar heb gemaakt?

Wat is het beleid van VRZ Zorginkoop ten aanzien van het contracteren van apotheekhoudende huisartsen?

Welke betalingstermijn hanteert VRZ Zorginkoop?

Verloskunde en Prenatale screening

Wat zijn de minimale kwaliteitseisen voor een overeenkomst verloskunde?

Vanwege de verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid van de tweede lijn, hebben wij een overeenkomst met andere tarieven bij onze preferente zorgverzekeraar. Kan ik met jullie ook een speciale overeenkomst aangaan? En moet ik daar iets voor aanleveren?

Wat zijn de minimale kwaliteitseisen voor een overeenkomst prenatale screening?

Ik wil een overeenkomst prenatale screening aanvragen. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop geen preconceptieconsult in?

Kan ik buiten de contracteerperiode nog een overeenkomst aanvragen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Wat is de vergoeding voor verloskunde indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Wijkverpleging

Hebben jullie al besloten om een speciale prestatiecode voor indicatiestelling naturazorg te hanteren?

Kwaliteitsindicatoren: In 2019/2020 moet conform inkoopbeleid op 3 thema’s worden geregistreerd: Prem, kwetsbaarheid en ongeplande ziekenhuisbezoeken. Hoe ziet u kwetsbaarheid als thema? En wat is bijvoorbeeld jullie definitie van kwetsbaarheid?

De NZa introduceert voor het jaar 2020 de nieuwe prestatie ‘Thuiszorgtechnologie’. Daardoor komt o.a. de prestatie Farmaceutische telezorg te vervallen. Wat betekent dit voor ons?

Wordt de prestatie Thuiszorgtechnologie standaard opgenomen in de zorgovereenkomst Wijkverpleging?

Wanneer moet de businesscase uiterlijk aangeleverd zijn wanneer wij in aanmerking willen komen voor de prestatie Thuiszorgtechnologie?

In het beleid wordt gesproken bij farmaceutische telezorg maximaal twee uur per geïncludeerde verzekerde per maand dat mag worden gedeclareerd. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?

Wordt er door VRZ Zorginkoop gekeken naar doelmatigheid?

Kan VRZ toelichten in hoeverre haar doelmatigheidsmodel de te verwachten kosten wijkverpleging werkelijk voorspelt? De ervaring van de afgelopen jaren leert dat zorgconsumptie waaronder wijkverpleging wordt bepaald door onder andere de SES maar ook het feit of een verzekerde alleenstaand is.

Regiefunctie Complexe Wondzorg: Vele wondzorgconsulenten lopen tegen het probleem aan dat er andere verbandmiddelen worden gebruikt dan dat geadviseerd wordt door de consulent. Dit komt omdat de patiënten hiervoor niet verzekerd zijn. Kunnen wij hierover extra afspraken maken?

Kan VRZ toelichten op welke wijze zij de prestaties van de aanbieder op de doelmatigheid transparant vertaald naar de tarieven 2020? En houdt VRZ hierin rekening met de mate waarin zij een uitspraak kan doen over de verwachtte zorgkosten van de klantengroep van de aanbieder op basis van klantkenmerken?

Heeft VRZ inzicht in tarieven die andere verzekeraars met aanbieders afspreken?

Volgt VRZ de nadere duiding van het Zorginstituut Nederland over door V&VN vastgestelde werkwijze tot de indicatie voor wijkverpleging? En hoe zit het bij maximaal aantal uren bij Palliatieve Terminale Zorg?

Wij hebben begrepen dat verzekeraars onderling af hebben gesproken dat de preferente verzekeraar leidend in haar preferente gebied leidend is m.b.t. de voorwaarden voor de dementie keten. Klopt dit?

Hoe zit het regels rondom Casemanagement Dementie?

Wij hebben problemen met het vinden van voldoende verpleegkundigen niveau 5. Mag de indicatiestelling ook door niveau 4 worden gedaan?

Moet de Hbo-verpleegkundige perse in loondienst zijn van mijn organisatie?

Kan ik als ZZP’er ook een overeenkomst voor 2020 krijgen?

Is het een eis dat een kinderverpleegkundige de indicatiestelling bij IKZ (Medische Kindzorg) doet?

Hoe kunnen we in aanmerking komen voor een overeenkomst over de regiefunctie voor complexe wondzorg?

Ik heb nog geen overeenkomst. Hoe vraag ik een overeenkomst wijkverpleging aan?