Algemeen

Wie is VRZ Zorginkoop?

Hoe kan ik in contact komen met VRZ Zorginkoop?

Ik heb nog geen overeenkomst met VRZ Zorginkoop. Hoe vraag ik een overeenkomst aan?

Als ik een overeenkomst aanvraag, wanneer gaat deze dan in?

In de aanbiedingsbrief staat een datum vermeld waarin het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dit in?

Afgelopen jaar heb ik meerjarige overeenkomst getekend, moet ik nu actie ondernemen voor het nieuwe jaar?

Wat gebeurt er als ik geen zorgovereenkomst sluit met VRZ Zorginkoop?

Er is wat gewijzigd binnen mijn praktijk of instelling, hoe geef ik dit aan jullie door?

Waar kan ik een machtiging indienen voor een verzekerde?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Diëtetiek

Niet al mijn indirecte tijd voldoet aan de omschrijving zoals deze geldt voor de nieuw prestatie ‘ dieetadvies’. Hoe declareer ik deze indirecte tijd?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2019 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Vragen per e-mail

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de looptijd van de zorgovereenkomst?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 aan?

Eerstelijns verblijf

Wat is ELV?

Voor wie is ELV bedoeld?

Wat valt er niet onder ELV?

Wie is eindverantwoordelijk voor de geleverde ELV zorg?

Hoe regelen we een ELV opname?

Is er vooraf toestemming noodzakelijk?

Is het eigen risico van toepassing op ELV?

Wat is het verschil tussen een Zorghotel en het Eerstelijns Verblijf?

Waarom stellen zorgverzekeraars verschillende eisen aan zorgaanbieders?

Hoe komen de afspraken 2019 tot stand?

Moet de aanbieder op alle locaties Palliatief Terminale Zorg (PTZ) leveren of mogen cliënten worden doorgeleid naar locaties waar die zorg het beste geleverd kan worden?

In het aanvullend inkoopbeleid van VRZ Zorginkoop wordt geen onderlinge dienstverlening toegestaan waar het de verblijfsfunctie betreft. Wat wordt hiermee precies bedoeld?

Waarom wordt de eis gesteld dat een verpleegkundige minimaal niveau 5 moet hebben?

Welke diagnostiek valt onder het tarief ELV? (Zie ook vraag 3)

In het inkoopbeleid staat in bijlage 1: De ELV-instelling is verantwoordelijk voor de juiste opname van cliënten en mag uitsluitend ELV-zorg leveren, als de ELV-instelling alle documentatie ontvangen heeft van de indicerende (huis)arts en de beslisboom op basis van het Verenso afwegingsinstrument leidt tot aanspraak op vergoeding van de geleverde ELV-zorg. Vraag: Wat verwacht VRZ Inkoop van de ELV aanbieder in de praktijk, moeten we de beslisboom in het ECD van de cliënt opslaan?

In het inkoopbeleid staat in bijlage 3: Om hoog complexe zorg te mogen leveren moet de eerstelijnszorginstelling een specialist ouderengeneeskunde in kunnen zetten en afspraken maken over overdracht van hoog- naar laagcomplexe zorg voorafgaand aan terugkeer naar huis. Wat wordt hiermee bedoeld?

In het inkoopbeleid staan in bijlage minimum- en kwaliteitseisen. Bent u bereid deze eis te laten vervallen voor zorgaanbieders die in 2018? wel ELV hebben geleverd, alleen dit niet met VRZ hebben gecontracteerd?

In het inkoopbeleid worden de voorwaarden ten aanzien van verpleegkundige niveau 4 en 5 in eerste instantie alleen voor palliatief terminale zorg gesteld. In bijlage 2 wordt deze eis opnieuw gesteld, zonder specificatie naar soort ELV. Gelden de eisen voor verpleegkundige niveau 4 en 5 alleen voor palliatief terminale zorg, of ook voor de prestaties ELV hoog complex en ELV laag complex?

Wat doet VRZ op het gebied van de coördinatiefunctie?

In bijlage 3 eis nr. 15 stelt u dat afspraken over de overdracht van hoog- naar laagcomplexe zorg voorafgaand aan terugkeer naar huis gemaakt worden. Hoe moet dit volgens VRZ Zorginkoop concreet worden toegepast?

Wat zijn de reactietijden voor ELV?

Wat de uitgangspunten zijn voor verdeling van de € 55 miljoen extra gelden die landelijk voor de ELV in 2017 beschikbaar worden gesteld en welke gevolgen dit heeft voor de inkoop 2019?

Op pagina 3 staan de criteria om in aanmerking te komen voor maatwerkafspraken: deze zijn abstract en niet toetsbaar voor de zorgaanbieder. Waarom kiest VRZ Zorginkoop voor deze abstracte criteria?

Hoe heeft VRZ de ELV tarieven bepaald? Hoe ziet VRZ de financiering van behandeling bij ELV laag complex? De tarieven houden geen rekening met de beschikbaarheid van ELV –bedden. Waarom kiest VRZ hier voor?

Aan welke zorgprotocollen refereert VRZ Zorginkoop op pagina 4? Wat is volgens VRZ een redelijke verhouding en doorstroom tussen hoog- en laagcomplexe zorg?

Wie mag verwijzen naar ELV?

Ergotherapie

Waarom kent VRZ Zorginkoop geen verhoogde vergoeding voor handergotherapie/kinderergotherapie?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2019 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Vragen per e-mail

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 aan?

Farmacie

Heeft u vragen over vergoedingen voor geneesmiddelen?

Hoe kan ik een zorgovereenkomst Farmacie aanvragen?

Hoe wordt farmaceutische spoedzorg gecontracteerd?

Ik twijfel of ik in het kernwerkgebied van Eno en/of Zorg en Zekerheid val?

Kan ik halverwege het jaar instromen op een contract van een apotheekketen of collectief?

Vallen de geneesmiddelen en zorgprestaties binnen het verplichte eigen risico van de verzekerde?

Voor welke zorgverzekeraars koopt VRZ Zorginkoop Farmacie in?

Waar kan ik de formulieren artsenverklaring en/of apotheekinstructie vinden van producten vallend onder Bijlage 2?

Wat betekent het margebeleid op generieke geneesmiddelen?

Wat zijn de wijzigingen in het beleid Farmacie 2018 t.o.v. 2017?

Welke prestaties zijn gecontracteerd?

Wordt begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddelen (zorgprestatie 2) gecontracteerd?

Fysiotherapie

Waarom ontvang ik als vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk 2 verschillende overeenkomsten voor eerstelijns fysiotherapie van VRZ Zorginkoop?

Kopen de drie verzekeraars binnen VRZ Zorginkoop de zorg voor alle paramedische verstrekkingen samen in?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomst t.b.v. 2019 te ontvangen?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst fysiotherapie 2019 aan?

Ik heb mijn opleiding tot verbijzonderde fysiotherapie afgerond. Moet ik dit melden?

Ik kan/wil me niet registreren in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF of het Keurmerk Fysiotherapie. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten alle medewerkers ook in het CKR van het KNGF of van het Keurmerk Fysiotherapie ingeschreven zijn?

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de toeslag voor behandeling op de werkplek niet in?

Welke voorwaarden verbindt VRZ Zorginkoop aan het verzorgen van een beweegprogramma?

Welke controles voert VRZ Zorginkoop uit op de ingevulde vragenlijsten?

Ik wil een zorgovereenkomst voor de gecombineerde leefstijl interventie aanvragen. Waar kan ik terecht?

Waarom hanteert VRZ Zorginkoop een behandelindex en spiegelinformatie?

Hoe wordt deze VRZ behandelindex berekend?

Waarom hanteert VRZ Zorginkoop (nog) niet de methodiek van de nieuwe landelijke behandelindex?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

GGZ

Hanteert VRZ Zorginkoop een omzetplafond?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met bevoorschotting?

Hoe moet ik handelen (declareren) bij een onterechte verwijzing naar de GBGGZ?

Is er voor de behandeling binnen de GGZ een verwijzing nodig?

Mogen vrijgevestigde zorgaanbieders in de GBGGZ en GGGZ medebehandelaren inzetten?

Wat gebeurt er als een prestatie/DBC doorloopt in het volgende jaar?

Welke beroepsgroepen mogen voor VRZ Zorginkoop optreden als regiebehandelaar?

Welke eisen hanteert VRZ Zorginkoop ten aanzien van de praktijkomvang?

Zijn de producten in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) DBC’s?

Huidtherapie

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2019 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Vragen per e-mail

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de vergoeding voor Huidtherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 aan?

Hulpmiddelen

Hoe kan ik een zorgovereenkomst hulpmiddelen aanvragen?

Mijn AGB-code is gewijzigd, moet ik iets doorgeven?

Klopt het dat ik als apotheek(houdende huisarts) meerdere zorgovereenkomsten hulpmiddelen heb ontvangen/getekend?

Voorheen leverde ik eerst één paar elastische kousen voor de duur van drie maanden, waarna ik twee paar kon leveren.

Vorig jaar tekende een koepel (bv. Pact, NFZ, AHC, SOFA) de zorgovereenkomst voor mij. Klopt het dat ik de zorgovereenkomst(en) hulpmiddelen zelf moet tekenen?

Mag ik in 2019 aan-, uittrekhulpmiddelen leveren?

In de zorgovereenkomsten stomamaterialen, afvoerend incontinentiemateriaal en verbandmiddelen zijn clusterprijzen opgenomen. Wat houdt dit in?

Als ik een ander hulpmiddel wil leveren dan op de prijslijst voorkomt?

Ik heb een aanbod gekregen voor een zorgovereenkomst waar ik geen gebruik van wens te maken. Wat moet ik doen?

Ik ben apotheker/apotheekhoudende huisarts maar heb geen SEMH-certificaat. Kan ik de zorgovereenkomst tekenen?

Wat is het beleid rondom GPH-codes/welke GPH-code moet ik gebruiken?

Welke kwaliteitseisen hanteert VRZ Zorginkoop?

Integrale geboortezorg

Wij willen als organisatie voor integrale geboortezorg voor 2017 afspraken maken voor de zorg. Wie moet ik daarvoor benaderen?

Kraamzorg

Waarom ontvang ik een vooraankondiging op de kraamzorgovereenkomst?

Hoe weet ik welk tarief in de vooraankondiging voor mij van toepassing is?

Wat moet ik doen als ik van mening ben dat het geboden tarief te laag is?

Hoe moet een onderbouwing eruit zien?

Waarom wijken de tarieven af van de maximumtarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)?

Hoe zijn de tarieven voor 2019 tot stand gekomen?

Hoe komt het tarief voor inschrijving van de verzekerde afwijkend tot stand?

Wanneer kan ik de zorgovereenkomst 2019 verwachten?

Hoe kan ik mijn overeenkomst inzien?

Wat gebeurt er als ik geen zorgovereenkomst sluit met VRZ Zorginkoop?

Ik heb de deadline van de vooraankondiging niet behaald. Kan ik nog een bezwaar maken?

Logopedie

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

Welke controles voert VRZ Zorginkoop uit op de ingevulde vragenlijsten?

Waarom heeft VRZ Zorginkoop het klantervaringsonderzoek niet opgenomen n het inkoopbeleid?

Ik ben sinds kort gekwalificeerd en geregistreerd om verbijzonderde logopedie te mogen verlenen. Moet ik dit melden bij VRZ Zorginkoop?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2019 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Vragen per e-mail

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 aan?

Mondzorg

Hoe vraag ik een overeenkomst Mondzorg aan?

Voor welke mondzorg kan ik een overeenkomst aanvragen?

Als ik deze overeenkomst teken, is deze dan ook geldig voor mijn collega’s die zorg leveren?

Ik werk voor meerdere praktijken, is deze overeenkomst geldig voor alle praktijken?

Ben ik voor alle tandheelkundige zorg een gecontracteerde zorgverlener wanneer ik een contract afsluit? En is deze dan geldig voor alle aangesloten verzekeraars?

Contracteren jullie ook zorgverlener die niet in Nederland gevestigd zijn?

Hoe weten mijn patiënten dat ik een overeenkomst heb afgesloten?

Doet Eno niet mee met contractering Mondzorg? Want zij worden wel benoemd in de communicatie.

Hoe kan ik de tarieven inzien op de website?

Waarom is de vergoeding van de partiële- en frameprothese niet opgenomen in de overeenkomst?

Ik heb een begroting/Ik heb een vergoedingsvraag.

Mijn nota is niet vergoed volgens de overeenkomst.

Multidisciplinaire zorg

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Benadert VRZ Zorginkoop zelf de aanbieders van Ketenzorg?

VRZ Zorginkoop neemt ‘in beginsel’ de afspraken met de dominante zorgverzekeraar over. Wat betekent dat?

Waarom is het niet toegestaan om per dossier of per jaar afspraken met verschillende dominante zorgverzekeraars te maken?

Waarom moet ik de afspraken voor alle dossiers Ketenzorg en Geïntegreerde eerstelijnszorg tegelijk opsturen?

Waarom zou ik willen dat VRZ Zorginkoop de afspraken die ik met mijn dominante zorgverzekeraar heb gemaakt volgt?

Wanneer wordt er door VRZ Zorginkoop een tegenvoorstel gedaan?

Oefentherapie

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2019 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2019 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Vragen per e-mail

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2018. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2019 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik heb mijn opleiding tot verbijzonderde oefentherapie afgerond. Moet ik dit melden bij VRZ Zorginkoop?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de looptijd van de zorgovereenkomst?

Wat is de vergoeding voor Oefentherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 aan?

Paramedische zorg in instellingen

Mijn instelling wil starten met het aanbieden van paramedische zorg. Hoe gaat VRZ Zorginkoop daarmee om?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

De paramedicus kan/wil zich niet registreren in het CKR of het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet mijn organisatie doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

De tariefbijlage vermeldt andere declaratiecodes dan voorgaande jaren. Hoe komt dit?

Mijn instelling wil starten met het aanbieden van Paramedische zorg. Hoe gaat VRZ Zorginkoop daarmee om?

Wat is de vergoeding voor Paramedische zorg in Instellingen indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Welke zorgaanbieders komen in aanmerking voor een zorgovereenkomst Paramedische zorg in instellingen?

Reguliere huisartsenzorg

Waarom zou ik willen dat VRZ Zorginkoop de afspraken volgt, die ik met mijn dominante zorgverzekeraar heb gemaakt?

Wat is het beleid van VRZ Zorginkoop ten aanzien van het contracteren van apotheekhoudende huisartsen?

Welke betalingstermijn hanteert VRZ Zorginkoop?

Verloskunde en Prenatale screening

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Waarom hebben de verzekeraars ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid een bezwaar aangespannen tegen de kostenontwikkeling van de maximum tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)?

Waarom is het tarief voor de Prenatale screening; Structureel Echoscopisch Onderzoek lager dan het tarief van vorig jaar?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop geen preconceptieconsult in?

Waarom ontvangen verloskundigen een ander tarief voor IUD aanbrengen /implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje dan huisartsen?

Wat is de vergoeding voor verloskunde indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Wijkverpleging

Onder welke voorwaarden komen wij in aanmerking voor een toeslag voor wijkgericht werken?

Hoe kunnen we kenbaar maken dat we in aanmerking willen komen voor aanvullende, instellingsgebonden afspraken. Kan dit ook als je niet in het kerngebied werkzaam bent?

Begrijpen wij goed dat VRZ Zorginkoop alleen afspraken maakt over een integraal tarief en geen zorgkostenplafond?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met de tariefbepaling voor 2019?

In het inkoopbeleid lees ik dat de zorgaanbieder de wettelijk verplichte integriteitstoets moet kunnen doorstaan. Wat wordt hiermee bedoeld?

Wij hebben problemen met het vinden van voldoende verpleegkundigen niveau 5. Mag de indicatiestelling ook door niveau 4 worden gedaan?

Hoe ga ik om met cliënten en declaraties als er geen contract voor volgend jaar tot stand komt?

Geldt het werken met het integrale tarief ook voor zorgaanbieders die Medische Kindzorg verlenen?

Kan ik als ZZP’er ook een overeenkomst voor 2019 krijgen?

Is het een eis dat een kinderverpleegkundige de indicatiestelling bij IKZ doet?

Is het een eis dat we toestemming vragen voor het werken met de systematiek van ‘planning is registratie’?

Hoe kunnen we in aanmerking komen voor een overeenkomst over de regiefunctie voor complexe wondzorg?

Maatwerkafspraken kennen een element van nacalculatie. Op welk moment vindt deze nacalculatie plaats?

Naar aanleiding van het Actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ is landelijk o.a. afgesproken dat het zorgplan niet bij iedere wijziging steeds opnieuw door de cliënt ondertekend hoeft te worden. Deze afspraken komen terug in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019 – 2022. Kunnen wij ervan uitgaan dat we deze wijziging al in 2018 kunnen doorvoeren?

U schrijft dat u open staat voor innovaties en voor de inzet van nieuwe technologieën die de zorg verbetert en betaalbaar houdt. Zijn er financiële middelen beschikbaar voor innovaties en nieuwe technologie?

VRZ wil de mogelijkheid onderzoeken om tot meerjarige afspraken en eventueel andere vormen van bekostiging te komen. Hoe komt een aanbieder hiervoor in aanmerking?

Continuïteit van zorg: dit raakt ook de arbeidsmarktproblematiek. Op welke wijze neemt Zorg en Zekerheid hierin een rol op zich in haar kernwerkgebieden?

Stelt VRZ bij deze te contracteren aanbieders ook het leveren van onplanbare zorg verplicht?

“VRZ zet het beleid van 2018 voort omtrent samenwerking met o.a. het sociale domein”. Staat hier ook een passende en geoormerkte financiële vergoeding tegenover?

Op basis van welke normen worden voorstellen beoordeeld? Is het mogelijk om een meerjarige afspraak te maken ter financiering van innovatief zorgaanbod?

Indien langer dan twee maanden PTZ nodig blijkt te zijn, vindt overleg plaats tussen zorgaanbieder en verzekeraar. Hoe dient dit gemeld/aangevraagd te worden? Waarom is overleg nodig als er een PTZ verklaring van de huisarts aanwezig is? Dit is een onnodig extra administratieve belasting.

‘Zorgaanbieders moeten ook in 2017 zijn gecontracteerd voor deze verstrekking.’ Waarom blijft deze eis ook 2019 in het inkoopbeleid? Dit past niet bij de huidige ontwikkeling van een gezamenlijk model waarbij meerdere aanbieders samenwerken in het project. In 2017 is in één subregio een pilot geweest zonder resultaten. Het is onjuist om te blijven refereren aan de afspraak uit 2017 met één aanbieder als minimum eis.

Hoe verwerkt VRZ de afspraken uit het landelijk onderhandelaarsakkoord in het tarief? Denk daarbij aan de cao verhoging à 4% en betaling van verplichte scholingsuren etc. Welk index percentage is vastgesteld voor 2019?

Uw inkoopbeleid spreekt over: ‘”De wijze waarop de transitie van de langdurige zorg verder kan worden vormgegeven en eventuele andere vormen van bekostiging.” Het is niet duidelijk wat dit betekend. Kan dit punt verder worden toegelicht?

Hoe komen we in aanmerking voor een meerjarenovereenkomst?

Hoe willen jullie de netwerken dementie financieren buiten jullie kernwerkgebied?

Valt hier ook nachtzorg door andere zorgaanbieders in de regio onder? En hoe meten jullie het percentage per persoon per uur of op basis van totale productie in een jaar?

Wat doen jullie omtrent complexe wondzorg?

Jullie geven aan dat maatwerk overeenkomsten mogelijk zijn en daarin substitutie van zorgactiviteiten mogelijk is. Hoe geven jullie dit vorm en welke zorgactiviteiten hebben we het dan over?

Is de ondergrens voor maatwerkafspraken nog altijd €350.000

Hoe kan casemanagement dementie gedeclareerd worden als organisatie overstijgend is? (denk aan twee zorgaanbieders die samenwerken)

Welke uitkomstindicatoren om dementiezorg te meten willen jullie dat wij gebruiken? Mochten wij deze in het netwerk nog niet meten is dit dan verplicht in 2019?

Overweegt VRZ ook meerjarige standaardovereenkomsten aan te bieden, of alleen bij maatwerkovereenkomsten?

Hoe en voor welke datum dient een idee voor innovatie aangekondigd te worden?

Ik heb nog geen overeenkomst. Hoe vraag ik een overeenkomst wijkverpleging aan?

Hoe wordt, in geval van maatwerkafspraken, de doelmatigheid berekend?